หน้าแรก รายละเอียดข่าว

ประชุมชี้แจงนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2561

00
1st Image

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. เปิดการประชุม โดย อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี
09.15 – 10.15 น. - การชี้แจงการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
- การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยงวดแรก
- การเรียงลำดับความสมบูรณ์ของเอกสารเพื่อการเบิกจ่าย
- รายงานความก้าวหน้างานวิจัย
- การเตือนการหมดสัญญาทุนและการขยายเวลารับทุน
- การค้นหางานวิจัย วิชาการ โดย Google Scholar เพื่อเพิ่ม Ranking ให้มหาวิทยาลัย
โดย อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.00 น. การดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดย อาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
11.00 – 12.00 น. ถาม ตอบ และระดมสมองเพื่อการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดย หัวหน้างานการเงิน และหัวหน้างานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
15.00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.00 น. อภิปรายตอบข้อซักถาม