หน้าแรก รายละเอียดข่าว

การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561

00
1st Image

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561

และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนรู้
และการจัดการเรียนการสอน "มหาวิทยาลัยประกอบการ
ในศตวรรษที่ 21 : การพัฒนาการศึกษาด้านผู้ประกอบการและวิจัยเพื่อสังคมที่ยั่งยืน"

15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์