หน้าแรก รายละเอียดข่าว

การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561

00
1st Image

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2560 เปิดรับบทความพร้อมชำระค่าลงทะเบียน

16 ธันวาคม 2560-31 มกราคม 2561 พิจารณาบทบทความ

ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ชำระเงินค่าลงทะเบียน

1-15 กุมภาพันธ์ 2561  แจ้งผลให้เจ้าของผลงานวิจัยปรับแก้ไข

16-25 กุมภาพันธ์ 2561  เจ้าของผลงานส่งผลงานวิจัยที่ปรับแก้ไข

26-28 กุมภาพันธ์ 2561  ประกาศผลการพิจารณาบทความ

15 มีนาคม 2561  ประกาศโปรแกรมการนำเสนอ

บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561  ลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจทั่วไป

27-28 มีนาคม 2561 จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10