หน้าแรก รายละเอียดข่าว

เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

00
1st Image

สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่าววิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ห้วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2561 จำนวน 6 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

นอกจากนี้ สมาคมฯ และเครือข่าย ยังร่วมกันจัดพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ตามระเบียบคณะกรรมการอุมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556) อีกจำนวน 3 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)