หน้าแรก รายละเอียดข่าว

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6

00
1st Image

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 "การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน" วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 2) เป็นเวทีให้อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และบุคคลที่สนใจได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานวิชาการ 3) เป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีปฏิบัติ และประสบการณ์ในการวิจัย และ 4) สร้างเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการภายในประเทศ


โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ และรูปแบบ (template) ในการพิมพ์บทความ ได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่นางสาวสุมาลี ระหว่างบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ 032-261790 ต่อ 1200, 1201, 1202 หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 098-4974628
ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เพื่อลงทะเบียนได้ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้


1) ทางไปรษณีย์ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 พร้อมทั้งส่งทาง E-mail : researchmcru@gmail.com


2) ระบบออนไลน์ : http://ejs.bsru.ac.th/researchmcru