หน้าแรก รายละเอียดข่าว

ประชุมพิจารณารายงานโครงการ อพ.สธ.

00
1st Image

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 อาจารย์ ดร.บังอร  ฉัตรรุ่งเรือง ได้จัดประชุมพิจารณารายงานโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่