หน้าแรก รายละเอียดข่าว

อบรมการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562

00
1st Image

การจัดทำโครงการวิจัยเชิงบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562  
นำเสนอโดย
อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา