หน้าแรก รายละเอียดข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

00
1st Image

 ใบสมัคร (คลิก)

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI)”

วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

----------------------------------------------------------------------

เวลา 08.30 – 09.00 น.           ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 09.10 น.           พิธีเปิดการอบรม

เวลา 09.10 – 12.00 น.           ความรู้เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แนวทางการจัดเตรียมคำขอ

ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

โดย คุณปฏิพัทธ์ ปานสุนทร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เวลา 12.00 – 13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 17.00 น.           ลงพื้นที่ กรณีศึกษา การจัดเตรียมคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

                                      ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง

 ****************************************

หมายเหตุ :      1. พักรับประทานอาหารว่างระหว่างการอบรม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

  1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 ใบสมัคร (คลิก)