หน้าแรก รายละเอียดข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานในงาน ITEX 2019 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

00
1st Image

เนื่องด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนิน “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยในต่างประเทศ” มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพื่อให้ผลงานวิจัย และนวัตกรรมของนักวิจัย ได้เผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายในเวทีระดับสากล ๒) เพื่อให้นักวิจัย ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านการวิจัย การประดิษฐ์และการผลิตนวัตกรรมต่อสาธารณชนในระดับนานาชาติ โดยจัดส่งผลงานและเดินทางไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการพร้อมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นั้น

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ของอาจารย์และบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่าน สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขออนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์ และบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่าน จัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวที “30th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2019) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และโหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมประกวด ได้ที่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา http://research.cmru.ac.th และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประกวดฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้ดำเนินการต่อไป

http://www.inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=97