หน้าแรก รายละเอียดข่าว

Download แบบฟอร์ม รอบ Full Proposal

00
1st Image

Download แบบฟอร์ม รอบ Full Proposal

ลำดับ รายละเอียด วันที่ Download
1 แบบเสนอแผนบูรณาการ 12 ต.ค 2561 Download
2 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) 12 ต.ค 2561 Download
3 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4 12 ต.ค 2561 Download
4 แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ 12 ต.ค 2561 Download
5 มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย) 12 ต.ค 2561 Download

 Download คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม รอบ Full Proposal

ลำดับ รายละเอียด วันที่ Download
1 คู่มือ แบบเสนอแผนบูรณาการ 12 ต.ค 2561 Download
2 คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) 12 ต.ค 2561 Download
3 คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4 12 ต.ค 2561 Download
4 คู่มือ แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ 12 ต.ค 2561 Download