หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมจักสานของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ภาสกร โทณะวณิก
NRCT-9-HUSO-9-54
รูปหน้าปก