หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรม จริยธรรม

หัวหน้าโครงการ : ชาตรี มณีโกศล
985-61-EDU-CMRU
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัด การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อเปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการจัด การเรียนรู้ฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรม จริยธรรม และแบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรม จริยธรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบ 2 กลุ่มอิสระ ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่สร้างขึ้นเป็นชุดกิจกรรมฯ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ที่เรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 4 ชุด คือ ชุดที่ 1 ความรักความเมตตา ชุดที่ 2 ความรับผิดชอบ ชุดที่ 3 ความซื่อสัตย์ และชุดที่ 4 การเป็นต้นแบบที่ดี โดยมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 95.33/83.23 และผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรม จริยธรรมก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ คุณลักษณะความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรม

Abstract
The purposes of this research were to construct a set of learning activities package to enhance the moral character of the teacher, find the effectiveness of the learning activities package, and to compare the morality and ethics of the Faculty of Education students before and after using the learning activity package. The sample were consisted 1st-4th year students of the Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University in academic year 2560. The 40 samples were selected by Cluster Random Sampling. The research instruments included 1) a set of learning activities package to enhance the moral character of the teacher and 2) the evaluation of the characteristics of teachers as moral. The data were analyzed by the efficiency of the learning activity package to enhance the moral ethics (E1/E2) as 80/80 criteria. The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test for the dependent variable. The finding reveal that; the 4 packages of Learning activities package for 1st-4th students who study in Bachelor of Education, set 1: Loving kindness, set 2: Responsibility, Set 3: Honesty and Set 4: Good Role Model. The effectiveness of the learning activities package to enhance the moral character of the teacher is equal to 95.33/83.23. And before and after using the learning activity packages to enhance the moral character of the teachers, there was difference a statistically significant at the .01 level. Keywords: Learning Package, Teacher Characteristics, Moral and Ethic