หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : อัญชลี โสมดี
NRCT-8-HUSO-8-54
รูปหน้าปก