หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การปรับปรุงสมบัติไพอิโซอิเล็กทริกของเซรามิก BNT โดยการเจือสาร BCTS ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการเผาไหม้

หัวหน้าโครงการ : จิตรกร กรพรม
978-61-SCI-CMRU
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
-

Abstract
-