หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

คุณลักษณะที่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ
976-61-MGT-CMRU
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาคุณลักษณะที่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ (1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2) เพื่อจัดกลุ่มปัจจัยคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ (3) เพื่อทดสอบอิทธิพลของคุณลักษณะที่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับนักศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 554 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ปัจจัย และการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคทวิ ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เรียนในหลักสูตรจัดการ ไม่ได้มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นผู้ประกอบการ ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงาน และมีความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ ผลการจัดกลุ่มปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ พบว่า มี 7คุณลักษณะ ได้แก่ 1) ความต้องการที่จะประสบความสำเร็จ 2) ความกล้าเสี่ยง 3) ความอดทนต่อภาวะคลุมเครือ 4) ประเภทของแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ 5) ทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อความล้มเหลว 6) ทัศนคติที่ดีต่อความแปลกใหม่ และ 7) ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตน ผลทดสอบอิทธิพลของคุณลักษณะที่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า ความต้องการที่จะประสบความสำเร็จ, ความกล้าเสี่ยง, ความอดทนต่อภาวะคลุมเครือ, ประเภทของแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ, ทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อความล้มเหลว และทัศนคติที่ดีต่อความแปลกใหม่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถร่วมกันพยากรณ์ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 38.10 (R2 =0.381)

Abstract
This research studied the influence of characteristics on entrepreneurial intention of Chiang Mai Rajabhat University students. The aim of research are: To study and to categorize the characteristic factors related to entrepreneurial intention of Chiang Mai Rajabhat University students; To examine the influence of characteristics on entrepreneurial intention of Chiang Mai Rajabhat University students. This research is quantitative research. The data was collected from 554 the fourth year students in Bachelor of Business Administration at Chiang Mai Rajabhat University, with the use of questionnaires. The data was analyzed using General Statistics, Factor Analysis and Binary Logistic Regression. It result of research reveals that most of students were female, studying in Management Program, their parents or guardians were not entrepreneurs, the students did not gain career experience and they had intention to be entrepreneurs. The author categorized the attitudinal data into 7 characteristic factors: 1) Need for Achievement; 2) Risk Taking; 3) Tolerance of Ambiguity; 4) Aspiration of Business; 5) Positive Attitude toward Failure; 6) Innovativeness; and 7) Internal Locus of Control. The result of the test of influence of characteristics on entrepreneurial intention of Chiang Mai Rajabhat University students using Binary Logistic Regression reveals that Need for Achievement, Risk Taking, Tolerance of Ambiguity, Aspiration of Business, Positive Attitude toward Failure and Innovativeness influence on entrepreneurial intention. The combination of these characteristic factors showed 38.10 (R2 =0.381) of entrepreneurial intention.