หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การส่งเสริมการตลาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สมุนไพร โดยชุมชนมีส่วนร่วม

หัวหน้าโครงการ : กิติยาภรณ์ อินธิปีก
967-61-MGT-CMRU
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การส่งเสริมการตลาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สมุนไพร โดยชุมชนมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรา ๙ อุ้ย เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรา ๙ อุ้ย และเพื่อเปรียบเทียบยอดขายและศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรา ๙ อุ้ย รูปแบบใหม่ในด้านโครงสร้าง และกราฟิก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ๙ อุ้ย ตำบลริมเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเรื่องนี้จะศึกษาถึงการออกแบบและพัฒนาบรรจุผลิตภัณฑ์สมนุไพร ๙ อุ้ย โดยทำการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ๙ อุ้ย ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 คน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่โดยกลุ่มผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่สนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรา ๙ อุ้ย จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การลงพื้นที่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ การมีส่วนร่วมของชุมชน แบบสอบถาม และแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่า 1. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ๙ อุ้ย คือ ตัวบรรจุภัณฑ์ต้องสามารถคุ้มครองปกป้องตัวผลิตภัณฑ์ให้สามารถคงสภาพเดิมไว้ได้ ช่วยรักษาคุณภาพและต้องการความสะดวกในการขนส่งจากตัวผู้ผลิตไปสู้ผู้บริโภค เพื่อให้สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ตัวบรรจุภัณฑ์ต้องมีความหลากหลายสวยงามมากขึ้น มีความน่าสนใจ สะดุดตาผู้พบเห็นทั้งการออกแบบ รูปร่าง และชนิดของวัสดุที่ใช้ มีการคำนึงถึงความสวยงาม ความสะดวกในการใช้งาน เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุชั้นดี และการออกแบบสวยงามจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ดูมีคุณค่า หรูหราและมีระดับมากขึ้นทำให้ผู้ผลิตสามารถที่จะกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นได้ 2. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรา ๙ อุ้ย ได้มีการกำหนดแนวทางในการออกแบบโดยให้บรรจุภัณฑ์ทุกชิ้น ออกแบบไปในทิศทางเดียวกันและแสดงเอกลักษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ๙ อุ้ย การออกแบบโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ : ดำเนินการออกแบบโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ ทั้งในส่วนของโครงสร้างรูปแบบสติ๊กเกอร์ และโครงสร้างของกล่องบรรจุภัณฑ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ : ดำเนินการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบบนบรรจุภัณฑ์ โทนสีที่เหมาะสมและสื่อถึงผลิตภัณฑ์ 3. การเปรียบเทียบยอดขายก่อนและหลังการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรา ๙ อุ้ย รูปแบบใหม่ พบว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ๙ อุ้ยรูปแบบใหม่ส่งผลให้มียอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิม และจากการสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรา ๙ อุ้ย จำนวน 200 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรตรา ๙ อุ้ย รูปแบบใหม่ พบว่า ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.63 คำสำคัญ : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์, ชุมชนมีส่วนร่วม, การส่งเสริมการตลาด

Abstract
The community participation in marketing promotion of the development of packaging for herbal products aimed to study the packaging model that is suitable for 9 Oui’s herbal products. To design and develop the packaging of 9 Oui’s herbal products. And to compare the number of sales and to study customer satisfaction a new model in the field of architecture and graphic for the community of 9 Oui’s herbal Tambon Rim Nuea, Amphoe Mae Rim, ChiangMai Province. The samples of this study consisted of 20 members from 9 Oui’s herbal products community by participating. Three specialist to verify and evaluate the design, and to study customer satisfaction from 200 persons who were interested in 9 Oui’s herbal products. Research method include the collection of data, interviews, community participation, questionnaires, and satisfaction survey. The results found that : Packaging format suitable for 9 Oui’s herbal products must protect the product to maintain its original condition. The quality and convenience of transportation from the manufacturer to the consumer. In order to prevent damage that may occur during transportation. The packaging needs to be more beautiful and interesting. Noteworthy are the designs, shapes and types of materials used. The packaging must is beautiful, ease of use, made of fine materials will help the product has valuable. Higher the level and price. The design and development of the packaging of herbal products 9 Oui’s brand has set the design guidelines for every package. Structural design of packaging: structure, format, and structure of packing by computer program. Graphic design: packaging graphics on packaging design in consideration of the elements on the packaging. The appropriate tone and media products. Comparing the sales before and after the development of 9 Oui’s herbal products packaging is increased sales. Satisfaction of consumers and tourists who decided to buy 9 Oui’s herbal products with new model from 200 people was statistically significant at highest level (X ̅=4.63). Key word: Packaging development, Community participation, Marketing Promotion