หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หัวหน้าโครงการ : เสาวภา ปัญจอริยะกุล
955-60-EDU-CMRU
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
ตรสาหรับผู้ให้การฝึกอบรม และคู่มือ หลักสูตรสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2. แบบทดสอบก่อน – หลังการฝึกอบรม มีลักษณะเป็นข้อคาถาม ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ และ 3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t – test dependent ผลการวิจัยพบว่า 1. ได้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้น เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วย เอกสารหลักสูตรฝึกอบรม และเอกสาร ประกอบการฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย มือหลักสูตรสาหรับผู้ให้การฝึกอบรม และคู่มือหลักสูตร สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2. ผลการเปรียบเทียบการทดสอบก่อนเข้ารับการอบรมและหลังของผู้เข้ารับการอบรมมี คะแนนหลังเข้ารับการอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการประเมินของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวิจัย ปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.53, S.D. = 0.33) คาสาคัญ : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม, การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน, ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract
The purpose of this research were to: 1) develop a curriculum and training manual on classroom action research for students’ achievement, and 2) compare the results of the training course curriculum on classroom action research for students’ achievement, and 3) evaluate the satisfaction of the trainees towards the training course curriculum on classroom action research for students’ achievement. The population in this study were 770 fifth-year-undergraduate students who were doing teaching practices during academic year 2017. The random samples were 145 people by using criteria 19 percent of the sample. The research instrument were including 1) the training course curriculum which was composed of the training documents, training manual, and the training manual for trainees, 2) the 50 pre-test and post-test containing 50 multiple-choice items, and 3) the evaluation of trainees’ satisfaction towards the training course curriculum. The data were analyzed using mean, the standard deviation, and t-test dependent. The research results were as follows: 1) The training course curriculum on classroom action research for students’ achievement was composed of training documents and training materials which consist of the course manual for trainers and the course guide for trainees. 2) Comparing the test before and after the training of trainees, the scores after training was higher than before the training significantly 05. 3) The evaluation of the participants were satisfied with the training curriculum of classroom action research for students’ achievement. Overall, the satisfaction was at the very good level (  = 4.53, S.D. = 0.33). Keywords : The Development of Training Course Curriculum, Classroom Action Research, Students’ Achievement