หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

ภาพลักษณ์และความคาดหวังจากประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอข้างเคียงที่มีต่อหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : อมาคินป์ ชินโชติกร
951-60-HUSO-CMRU
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์และความคาดหวังจากประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอข้างเคียงที่มีต่อหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ที่มีต่อหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ของประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอข้างเคียง และเพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอข้างเคียงที่มีต่อหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอข้างเคียง จำนวน 400 คน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้ อยู่ในระดับรู้จักบ้าง รองลงมาคือ ระดับไม่รู้จัก/ไม่เคยได้ยินชื่อ และระดับเคยได้ยินชื่อ 2. สิ่งแรกที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิด คือ หนังสือ รองลงมาคือ หนังสือจำนวนมาก และอาคารใหญ่โต 3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดับภาพลักษณ์ปัจจุบันของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (xˉ = 5.83) เมื่อจำแนกภาพลักษณ์ปัจจุบันออกเป็นด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับภาพลักษณ์ด้านบุคลากรมากที่สุด รองลงมาคือ ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่ และ ภาพลักษณ์ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 4. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดับภาพลักษณ์ที่คาดหวังของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด (xˉ = 7.68) เมื่อจำแนกภาพลักษณ์ที่คาดหวังออกเป็นด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับภาพลักษณ์ด้านบุคลากรมากที่สุดรองลงมาคือ ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่ และ ภาพลักษณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. ภาพลักษณ์ด้านที่มีช่องว่างระหว่างภาพลักษณ์ปัจจุบันและภาพลักษณ์ที่คาดหวังมากที่สุด คือ ภาพลักษณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ มีระยะห่างของค่าเฉลี่ยระดับภาพลักษณ์ เท่ากับ -2.33 รองลงมาคือ ภาพลักษณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระยะห่างของค่าเฉลี่ยระดับภาพลักษณ์ เท่ากับ -1.96 และภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่ มีระยะห่างของค่าเฉลี่ยระดับภาพลักษณ์ เท่ากับ -1.82 คำสำคัญ : ภาพลักษณ์, ความคาดหวัง, หอสมุดแห่งชาติ, หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

Abstract
The research in “Images and Expectations of people in Muang Chaing Mai District and Nearby Districts Residents toward Ratchamangkhalaphisek National Library Chiangmai” has the objectives to study the images of Rajamankhalapisek Chiang Mai National Library from people in Muang Chaing Mai District and Nearby District and to study the expectation of Rajamankhalapisek Chiang Mai National Library from people in Muang Chaing Mai District and Nearby District. The research sample is 400 people in Muang Chaing Mai District and Nearby District. Data Collected by questionnaire. The research found that 1. The most sample have perceptual level in “Know a Little Bit” level, next are “Never Heard of” level and “Heard of Only” level in order. 2. The first thing that the sample think is “the books”, next are “a lot of books” and “the huge building” in order. 3. The sample given high level (xˉ = 5.83) in the perceived images. The most sample given high level in staff’s images, next are buildings’ images and information resources’ images in order. 4. The sample given highest level (xˉ = 7.68) in the expected images. The most sample given highest level in staff’s images, next are buildings’ images and information technologies’ images in order. 5. The most gap between the perceived images and the expected images is the public relations’ image (the mean of the gap is -2.33), next are the information technologies’ image (the mean of the gap is -1.96) and the buildings’ image (the mean of the gap is -1.82). Keywords: Image, Expectation, National Library, Ratchamangkhalaphisek National Library Chiangmai