หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การแพทย์พื้นบ้านชาวเขาเผ่าจีนฮ่อ มูเซอดำ ปะหล่อง และไทยใหญ่: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : กัลยา พรหมวัชรนนท์
NRCT-5-HUSO-5-54
รูปหน้าปก