หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ปรัชญา ไชยวงศ์
948-60-IN-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งต้องการความถูกต้อง เป็นระเบียบ ประหยัดเวลาในการบริหารงานวิจัย และความรวดเร็วในการทำงานเป็นสำคัญ ผลการศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ผู้จัดทำได้สร้างระบบขึ้นเพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ออกรายงานสถานภาพการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน ให้แก่ผู้บริหารทราบ ซึ่งระบบที่ได้จัดทำขึ้นได้จัดเก็บฐานข้อมูลด้วย มายเอสคิวเอล(MySQL) ภาษาที่ใช้ในการติดต่อ เซอร์ฟเวอร์(Server) คือ ไซด์พีเอชพี(Side PHP) และภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล คือ เอสคิวแอล (SQL) ในการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับข้อมูลของระบบ โดยโปรแกรมสามารถจัดการบริหารงานวิจัยของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้อย่างถูกต้อง มีการจัดการเพิ่มข้อมูล บันทึกข้อมูล ปรับปรุงแก้ไข และลบข้อมูล รวมทั้งการออกรายงานให้กับบุคคลที่ต้องการได้

Abstract
-