หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

วิเคราห์ความคุ้มค่าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ศศิวิมล วรพันธุ์
946-60-IN-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1) เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2) เพื่อวัดระดับความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3) พัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ มิติประสิทธิผล ผลการดำเนินการของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีผู้สำเร็จการศึกษาร้อยละ 75.55 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มีผู้สำเร็จการศึกษาร้อยละ 79.34 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 76 มิติประสิทธิภาพ ต้นทุนผลิตด้านสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้น ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผนมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การวัตระดับความสำเร็จของโครงการ มหาวิทยาลัย มีโครงการทั้งหมด 479 โครงการ ประกอบด้วยโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 35 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 7.16 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 444 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.69 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 85.97 จากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2559 2560 มีตัวชี้วัด จำนวน 25 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 19 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 76 การดำเนินงานที่ได้ผลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 24

Abstract
The objective of this study is 1) to analyze the value of the mission of Chiang Mai Rajabhat University. 2) to measure the success of the project in accordance with the action plan. 3) Develop a way to measure and evaluate the performance of strategic plans of Chiang Mai Rajabhat University. The results of the analysis of the value of the mission. Effectiveness The performance of graduates in social sciences is 75.55%. The graduates of science are 79.34% graduated from the target of 76%. Increased cost of social sciences. The actual yield compared with the plan is higher than the FY 2016. The success rate of the university project is 479 projects. There were 35 non-performing projects, accounting for 7.16 percent, 444 projects accounted for 92.69 percent, budgeting 85.97 percent. The strategic plan of the Rajabhat University Chiang Mai, 5 years (2556 - 2563), revised in 2016. 2560 indicators, 25 performance indicators according to the strategic plan. To achieve the goals set out in the strategic plan, the number of indicators is 76%, 76% of the operations fail to meet the target set of 6 indicators, accounting for 24%.