หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

สภาพงานสารบรรณและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : อุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร์
944-60-IN-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพงานสารบรรณและสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาชนิดการสำรวจประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่จำนวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษาเป็นแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม โดยใช้วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาพบว่า สภาพงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อยู่ในระดับมาก(Mean ± SD , 3.55 ± 0.67) สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณอยู่ในระดับมาก (Mean ± SD ,4.38 ± 0.49) ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมการพัฒนาแนวคิดใหม่และการนำเทคโนโลยีมาร่วมในการพัฒนางานสารบรรณและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน

Abstract
-The purpose of this research was to study the operational and competency ofpersonnel responsible of documentary task at Chiang Mai Rajabhat University. Thenumber of population was 52 of personnel responsible of documentary. Data collectedby using questionnaires, documentary research , in-depth interview, focus groupdiscussion and stakeholder group operational seminar were executed. Data wereanalyzed by descriptive statistics, analytic induction and content analysis.The study indicated that the operational documentation system of Chiang MaiRajabhat University is high. (Mean ± SD , 3.55 ± 0.67) And competency of personnelresponsible of documentary is high. (Mean ± SD , 4.38 ± 0.49) However, The public hasmade policy recommendations to the university administrators address creativitypromotion and using technology for development’s documentary and personalcompetency.