หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการสำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ศุภชัย ไชยาแจ่ม
941-60-EDU-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การศึกษางานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในหรือภายนอกคณะ จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของสำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ โดยนำข้อมูลจากข้อเสนอแนะของผู้รับบริการจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจพบว่างานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 4.56 ±0.50 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด งานด้านวิชาการ สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 4.24 ±0.82 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 4.48 ±0.65 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก และงานด้านกิจการนักศึกษา สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 4.42 ±0.76 อยู่ในระดับ มีความพึงพอใจมาก

Abstract
-