หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

ภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษาในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ปนัดดา โตคำนุช
937-60-IN-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้ในภาพลักษณ์ และความคาดหวังต่อภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันล้านนาศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับรู้ภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษา ในทุก ๆ ด้าน (การประชาสัมพันธ์ การบริหาร การจัดแสดงนิทรรศการ และด้านอาคารสถานที่) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยภาพรวมในทุก ๆ ด้าน (การประชาสัมพันธ์ การบริหาร การจัดแสดงนิทรรศการ และด้านอาคารสถานที่) อยู่ในระดับมาก 3. รูปแบบบริหารจัดการสถาบันล้านนาศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ควรเป็นการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในมหาวิทยาลัย โดยจัดนิทรรศการด้วยการคิดหัวเรื่อง (Theme) เรียงร้อยเรื่องราวเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างความต่อเนื่อง และอรรถรสในการชมนิทรรศการ ด้วยสื่อที่หลากหลาย รวมถึงการจัดภูมิทัศน์ มุมถ่ายภาพ อันจะนำไปสู่การประชาสัมพันธ์สถาบันล้านนาศึกษา ผ่านการเซลฟี่ (Selfy) ของผู้มาใช้บริการที่เผยแพร่ผ่าน Social Media ที่เข้าถึงผู้คนได้อย่างกว้างขวาง และเป็นการประชาสัมพันธ์ ที่เสียค่าใช้น้อย แต่ได้ผลมาก นอกจากนี้ การดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถาบันล้านนาศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น อันจะนำพาไปสู่การรักษาไว้ซึ่งมรดกวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน คำสำคัญ การรับรู้ ภาพลักษณ์ สถาบันล้านนาศึกษา

Abstract
Research title Attitudes of Chiang Mai Rajabhat University Students towards Images of Lanna Studies Institute Researcher Miss Panadda Tocomnust Research Funding Chiang Mai Rajabhat University Fiscal Year 2560 Abstract The objectives of this research were to study the perception and expectation for the image of the Lanna Studies Institute of Chiang Mai Rajabhat University students. It will present the management model of Lanna Studies Institute as a cultural learning center of Chiang Mai Rajabhat University. The study indicated that 1. Chiang Mai Rajabhat University’s students recognize in all part of the image of the Lanna Academy (public relations, administration, exhibition showing and architecture appearance of the building), the overall indicate that the evaluation result in high level. 2. The expectations of the Chiang Mai Rajabhat University’s student in all part of the image of Lanna Studies Institute of Chiang Mai Rajabhat University (public relations, administration, exhibition showing and architecture appearance of the building) indicate that the evaluation result in high level. 3. The management model of Lanna Studies Institute as a cultural learning center of Chiang Mai Rajabhat University. It should be a management of all university’s participatory sectors. The exhibition is to create a theme with the continued story for attractively visiting, which from a variety of media and the cultural nice photo-shooting screen. It will lead to promote the Lanna Studies Institute through the online selfie-photos of customer that will share in social media that reach people widely. Moreover, it is a way of low-cost but high effective. In addition, the Lanna Studies Institute could improve more efficiency with raise knowledge activities. It is an important activity to promote and support learning of the local historical and cultural heritage. This will lead to preserve the cultural heritage and sustainable local history. Keywords: perception, image, Lanna Studies Institute