หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาระบบสารสนเทศตลาดแรงงานเพื่อปฏิรูปการศึกษา

หัวหน้าโครงการ : คมสัน โกเสนตอ
932-60-MAE-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศตลาดแรงงานเพื่อปฏิรูปการศึกษา งานวิจัยนี้ได้รับเงินสนับสนุนจาก สานักงานคณ ะกรรมการวิจัยแห่งชาติปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศตลาดแรงงานในการปฏิรูปการศึกษา (2) เพื่อเป็นสื่อกลางตลาดแรงงานระหว่างผู้ประกอบการและผู้หางาน(3) เพื่อเก็บข้อมูลผู้สมัครงานและผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน โดยผลมีการประเมิน ผลการดาเนินงาน ส่วนที่ 1) ผู้ประกอบการ จานวน 20 แห่ง โดยมีการประเมิน 4 ด้าน คือ 1) ด้านFunctional Requirement Test มีค่าเฉลี่ยรวม (  X 4.88,  SD 0.25) อยู่ในระดับ ดีมาก2) ด้าน Functional Test มีค่าเฉลี่ยรวม (  X 4.90,  SD 0.15) อยู่ในระดับ ดีมาก 3) ด้านUsability Test มีค่าเฉลี่ยรวม (  X 4.80,  SD 0.33) อยู่ในระดับ ดีมาก 4) ด้าน SecurityTest มีค่าเฉลี่ยรวม (  X 4.84,  SD 0.21) อยู่ในระดับ ดีมาก และส่วนที่ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้สมัครงาน กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบ จานวน 120 คน มีผลารประเมิน4 ด้าน คือ 1) ด้าน Functional Requirement Test มีค่าเฉลี่ยรวม (  X 4.26,  SD 0.68)อยู่ในระดับ ดี 2) ด้าน Functional Test มีค่าเฉลี่ยรวม (  X 4.30,  SD 0.69) อยู่ในระดับ ดี3) ด้าน Usability Test มีค่าเฉลี่ยรวม (  X 4.23,  SD 0.68) อยู่ในระดับดี 4) ด้าน SecurityTest มีค่าเฉลี่ยรวม ( X 4.29,  SD 0.67) อยู่ในระดับ ดี และส่วนสุดท้ายคือ ผลการประเมินประสิทธิภาพความเสี่ยงภัยคุกคาม จากการแปลผลความหมายของความเสี่ยง จะมีทั้งหมด 5 ด้าน โดยผลการประเมินภาพรวมมีโอกาศเกิดความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับต่า ทาให้มีความเชื่อมั่นต่อระบบความปลอดภัยในระดับปานกลาง

Abstract
This research was funded with the office of the National Research Council ofThailand ( NRCT) of year 2016 with the purpose (1 ) To develop the labor marketinformation system in education reform. (2) To mediate the labor market betweenentrepreneurs and job seekers. (3 to collect information for job applicants andentrepreneurs. This led to the development of software internationally. The result of1) the use of teachers in each one of the five branches with a total average 1) FunctionalRequirement Test with a total average (  X 4.88, 0.25) in a very good level 2) FunctionalTest with a total average ( X  4.90, 0.15) in a very good level 3) Usability Test witha total average (  X 4. 80, 0. 33) in a very good 4) the Security Test average total(  X 4.84, 0.21) is very good and the second evaluation. The performance of the studentswere active users. Students who use a total of 200 peoples have assessing four areas1) Functional Requirement Test average total (  X 4.26, 0.68) was good, 2) FunctionalTest with a total average (  X 4.30, 0.69) in the class. 3) Usability Test with the totalaverage (  X 4.23, 0.68) was good 4) the Security Test average total (  X 4.29, 0.67)was good. And the last part Performance Assessment of Threats. There are five aspects ofthe interpretation of the meaning risk. Overall, there is a risk of a low level risk. Thereliability of the security system is moderate.