หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกในพื้นที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : วรสุดา วัฒนวงศ์
928-60-HUSO-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกในพื้นที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่” ครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเพื่อ 1) สร้างชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึก ในพื้นที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกในพื้นที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึก จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเพื่อสภาพปัจจุบันและความคาดหวังด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่าง 2) ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) แบบประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่อการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า1. ศักยภาพด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึก อยู่ในระดับควรปรับปรุงและพอใช้ และยังพบว่าประชากรมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการประกอบอาชีพ และผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกส่วนใหญ่เล็งเห็นว่า แหล่งศึกษาภาษาอังกฤษหรือค้นคว้าเพิ่มเติมควรเป็นการศึกษาด้วยตนเอ ผ่านตำรา คู่มือเป็นหลัก เนื่องจากกล่มตัวอย่างมีช่วงเวลาการทำงานที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งไม่มีความสันทัดในการใช่สื่อ เทคโนโลยี เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ2. ผู้วิจัยออกแบบชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหาเนื้อหา 5 หน่วย ดังนี้ 1) การต้อนรับและการทักทาย 2) การสอบถามความต้องการของลูกค้าและการแนะนำสินค้า 3) การอธิบายลักษณะสินค้า 4) การบอกราคาและการต่อรอง 5) การขอบคุณและการอำลา 3. ผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกส่วนใหญ่มีความ ความคิดเห็นในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 78.1 ค่าเฉลี่ย 4.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกในพื้นที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เห็นว่า ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความเหมาะสมและความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดในประเด็นการใช้ประโยชน์และด้านภาษา ในประเด็นด้านภาษาที่ใช้ในชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความถูกต้องและสอดคล้องกับสถาณการณ์จริง และนอกจากนั้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

Abstract
This research has 2 objectives: 1)) to construct a self- access learning package and 3) to survey the opinions of souvenir merchant in Doisaket Hot Spring Chiang Mai towards the self- access learning package. The samples of the study are 32 souvenir merchants. The research instruments are 1) the souvenir merchants’ circumstances and expectations of their communicative English skills questionnaire, 2) the satisfaction evaluation of souvenir merchants towards self- access learning package The research results are as follows: 1) the self-estimate of English communicative skills were found at lowest and low levels with the high concern of improving English skill by self-directed learning methods, for instance, booklet and textbook. 2) The self- access learning package is conducted which consists of 1) welcoming and greetings, 2) asking about customers’ needs and recommendation 3) describing products, 4) pricing and bargaining and 5) thanking and leave taking. 3) The results show that the opinion and satisfaction of souvenir merchants toward the self-access learning package were at high level at 78.1%.