หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติการพัฒนาจากภายใน กรณีศึกษาโครงการหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : โฆษิต ไชยประสิทธิ์
NRCT-2-HUSO-2-54
รูปหน้าปก