หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๒

หัวหน้าโครงการ : เอนก ณะชัยวงค์
CMRU-3-IN-3-53
รูปหน้าปก