หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาระบบบัญชีผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : วาริพิณ มงคลสมัย
886-60-MGT-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทการทำบัญชีต้นทุนและบัญชีครัวเรือนของกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าลายเขียนเทียน บ้านแม่สาน้อย จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อพัฒนารูปแบบการทำบัญชีต้นทุนและบัญชีครัวเรือนของกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าลายเขียนเทียน บ้านแม่สาน้อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2560 ถึง เดือนมิถุนายน 2560 ผู้เข้าร่วมโครงการคือ กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าลายเขียนเทียน บ้านแม่สาน้อย จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการจัดเวทีชุมชน บันทึกภาคสนาม และการสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และโครงการย่อยต่าง ๆ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าลายเขียนเทียน บ้านแม่สาน้อย จังหวัดเชียงใหม่ เคยเข้าร่วมจัดทำบัญชีครัวเรือนกับพัฒนาชุมชน แต่ไม่ได้มีการบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพราะรู้สึกใจหายเมื่อได้เห็นตัวเลขค่าใช้จ่ายที่สูง แต่เมื่อทีมวิจัยได้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับการบันทึกบัญชีครัวเรือน ทำให้แม่บ้านฯ ส่วนใหญ่เห็นว่าการบันทึกบัญชีครัวเรือนช่วยลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และช่วยเพิ่มเงินออม เช่น เมื่อวันนี้เราเห็นว่าซื้อเยอะ วันต่อไปก็ลดซื้อบ้าง นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านฯ ได้พัฒนารูปแบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยเพิ่มช่องรวมรายรับและรวมรายจ่ายประจำวัน และเพิ่มใบปะหน้าสรุปรายรับและรวมรายจ่ายประจำเดือน สำหรับการบันทึกบัญชีต้นทุนประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าลายเขียนเทียนได้มีการบันทึกบัญชีต้นทุนเพื่อรายงานให้กรรมการของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าลายเขียนเทียนเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว แต่ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าลายเขียนเทียนได้ร่วมมือกับทีมวิจัยในการพัฒนาปรับปรุงสมุดบัญชีต้นทุนจนได้สมุดบัญชีที่กำหนดช่องที่จำเป็นไว้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการบันทึกรายการและมีรูปแบบที่แสดงข้อมูลต้นทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิ ที่ชัดเจน

Abstract
This action research aimed to study an existing accounting of Wax hand draw Products Group at Ban Mae Sa Noi Mae Rim District Chiang Mai and to regulate the existing accounting making them more suitable. This study was conducted between January to June 2017. The key participants were the members of Wax hand draw Products Group at Ban Mae Sa Noi Mae Rim District Chiang Mai. The study instrument for data collection were questionnaire and the four sub-projects. Statistical analysis were frequency, percentage, and means. The result showed that this group has known accounting from Community Development Department. Many people of this group did not record their transactions. Because they felt distressed about their highly expenses. However, this group reveals that integrate household accounting with economic efficient concept reduce their expenses and increase their saving. The new accounting of the Wax hand draw Products Group at Ban Mae Sa Noi Mae Rim District Chiang Mai include adding of daily summary revenue and summary expense and adding of monthly summary revenue and summary expense. Nevertheless, the chief of Wax hand draw Products Group consistently records the transactions and reports the financial statement to the board of Wax hand draw Products Group. The innovative of the cost accounting book and the financial statement provide more comfortable and clear information.