หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาระบบบัญชี การสร้างแบรนด์และส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : วาริพิณ มงคลสมัย
884-60-MGT-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตราสินค้าของชนเผ่าม้ง บ้านแม่สาใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อพัฒนารูปแบบบัญชีต้นทุนของชนเผ่าม้ง บ้านแม่สาใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประชากร คือ ชนเผ่าม้ง บ้านแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการจัดเวทีชุมชน บันทึกภาคสนาม และการสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ โครงการย่อยต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่าตราสินค้าของชนเผ่าม้ง บ้านแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อว่า “ดอยผากลอง” ซึ่งเป็นชื่อของดอยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่และเป็นสถานที่ปลูกกัญชงซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าของชนเผ่าม้ง สำหรับการพัฒนาบัญชีต้นทุนของชนเผ่าม้ง พบว่าประธานกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าลายเขียนเทียน ซึ่งเป็นชนเผ่าม้ง เห็นความสำคัญของการแยกข้อมูลต้นทุนออกจากค่าใช้จ่ายอื่น จึงปรับปรุงสมุดรายรับและรายจ่ายประจำวันที่มีอยู่เดิมโดยเพิ่มช่อง รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายอื่น และเงินสดคงเหลือ

Abstract
This Participatory Action Research (PAR) aimed to development brand of Hmong product and to regulate the existing Hmong cost accounting making them more suitable. The study instrument for data collection was the sub-projects. The result showed that the brand of Hmong product was “Doi Pha Klong”. Moreover, Doi Pha Klong is a famous mountain of Mae Sa Mai Mae Rim District Chiang Mai for along time. In addition, this group has separated cost account from other expense. The new Hmong cost accounting at Mae Sa Noi Mae Rim District Chiang Mai include adding of revenue cost other expense and cash balance.