หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาคู่มือและนวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการการท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

หัวหน้าโครงการ : นาตยา วงศ์รักมิตร
865-60-HUSO-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือและนวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการการท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทองเป็นงานวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพการพัฒนาคู่มือและนวัตกรรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 2) . เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟังพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทองก่อนและหลังการเรียนด้วยนวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน ประชากรคือ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ระดับชั้นป.ว.ช. ปีที่ 2 จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม 2) บทเรียนที่ใช้ QR Code และ แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติดังนี้ การหาความตรงตามเนื้อหา สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. บทเรียนที่ใช้ QR Code เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.03/75.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 75/75 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการฟังพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทองมีความก้าวหน้า 11.90 ผลการเปรียบเทียบมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01

Abstract
The research on “Development of English Innovation and Guidebook for Working Preparation about Hospitality Industry Concerning Tourism Services in ASEAN Community for Chomtong Industrial and Community Education College Students aimed to construct an English innovation and guidebook using communicative approach to prepare about hospitality industry concerning Tourism Services in ASEAN Community for Chomtong Industrial and Community Education College Students. The population were 29 Vocational Certificate students (2nd year) studying in the first semester, academic year 2017. The research instruments consisted of a questionnaire, 4 units of English Innovation with QR Code and Guidebooks, and a 30 items of English test . The data obtained were analyzed by using efficiency test, mean and standard deviation. The results were as follows : 1. The efficiency level of the English Innovation and Guidebook was at 76.03/75.75 2. The difference between students’ achievement before and after using English Innovation and Guidebook was 11.90 .