หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาคู่มือและนวัตกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการโรงแรมและที่พักในประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

หัวหน้าโครงการ : ภัทรกมล รักสวน
864-60-HUSO-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทางานด้านอุตสาหกรรมบริการ สาขาการบริการโรงแรมและที่พัก และเพื่อศึกษาทักษะภาษาอังกฤษในการทางานด้านอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการโรงแรมและที่พักในประชาคมอาเซียนสาหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก่อนและหลังการเรียนด้วยนวัตกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้แนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษาอาเภอแม่สะเรียง จำนวน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ดำเนินกำรทดลองกลุ่มเดียว เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คู่มือประกอบกำรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ และคู่มือแบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้กำรหำค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้1. คู่มือและนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทางานด้านอุตสาหกรรมบริการ สาขาการบริการโรงแรมและที่พัก ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คู่มือประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ คู่มือแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ มีค่าประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ 87.0 / 49.672. นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีทักษะภาษาอังกฤษในการทางานด้านอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการโรงแรมและที่พักเพิ่มขึ้น โดยจะเห็นได้จากผลการทาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) มีค่าเฉลี่ย 13.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.06 ผลการทาแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) มีค่าเฉลี่ย 19.86 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.40 โดยที่นักศึกษาร้อยละ 90 มีผลคะแนนเพิ่มขึ้น นักศึกษาร้อยละ 10 มีผลคะแนนเท่าเดิม และไม่มีนักศึกษาที่มีผลการทดสอบหลังเรียนลดลง

Abstract
The purposes of this study were to develop English innovation for enhancing English skills for work in hospitality industry concerning hotel and accommodation services and to study English skills for work in hotels in ASEAN Community for Maehongson Community College students before and after learning English using English innovation with Communicative Approach. The population was 30 students enrolled in the year 2017 at Mae Sariang Campus, Maehongson Community College. The experiment followed the one group pretest posttest design. The experimental instruments consisted of pretest, posttest, computer assisted instruction and its guidebook, and English workbook and its guidebook. The data obtained were analyzed by mean and standard deviation.The findings of this research were as follows:1. English innovation and guidebook for working preparation about hospitality industry concerning hotel and accommodation services included computer assisted instruction, its guidebook, English workbook, and its guidebook. The efficiency (E1 / E2) was 87.0 / 49.67.2. Students enrolled in the year 2017 at Mae Sariang Campus, Maehongson Community College has developed their English skills increasingly for working in hospitality industry concerning hotel and accommodation services. The pretest’s Mean was 13.80 while its standard deviation was 4.06 The posttest’s Mean was 19.86 while its standard deviation was 4.40. The posttest results of 90% of students were higher. And the posttest results of 10% of students were the same.