หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ : บัญชา อินทะกูล
862-60-AGRI-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
รายงานการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนโดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จากข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจจำนวน 2 กลุ่มของอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ศักยภาพด้วยSwotAnalysisและแนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 2 กลุ่มพบว่ามีจุดแข็งคือ มีการจัดแบ่งหน้าที่ที่มีความชัดเจน มีการจัดโครงสร้างองค์กรและแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกอย่างมีความยุติธรรม มีวัตถุดิบเป็นของตนเอง ด้านจุดอ่อนคือ การคัดเลือกคนเข้าทำงานยังใช้ระบบอุปถัมภ์ ขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมด้านช่องทางการจัดจำหน่าย สำหรับโอกาสคือ ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก มีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนด้านการตลาด และอุปสรรคคือ การเข้ามาของคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น สำหรับผลการประเมินศักยภาพ การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านการผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารจัดการด้านการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง และการบริหารจัดการด้านการเงินอยู่ในระดับน้อย สำหรับศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายหลังเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ สำหรับการบริหารจัดการด้านการเงินอยู่ในระดับปานกลาง จากการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพ การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดทำเป็นกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพและขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการด้านการตลาด ซึ่งประเด็นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีจุดอ่อนที่สุดและจำเป็นจะต้องทำการพัฒนาโดยการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้มีความหลากหลาย โดยการใช้เทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้เป็นกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการตลาดโดยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างเวปเพจบน Facebook สำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายได้กว้างขวางขึ้นภายใต้ชื่อ “ของดีตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่”

Abstract
This research aims to study 1) the potentiality in management of small and micro economic enterprise in Chiang Mai; 2) study the strategic to develop to increase the potentiality in management of small and micro economic enterprise in Chiang Mai sustainably. It is the qualitative research and supported by quantitative analysis. Sample consisted of 2 groups of small and micro economic enterprise from Sankhampheng district in Chiang Mai. SWOT analysis and concept of management as well as descriptive analysis such as mean were used to analyze. The result found that the strengths of these 2 groups were that they had divided the position and responsibility to their members properly. They had their own raw materials . Their weaknesses were that their recruitment based on patronage system. They lack knowledge to use technology to promote the channel of distribution. Their opportunity were that other organizations helped and supported them as well as had networks in marketing. The result of evaluation the potentiality in management before and after the development project were that their potentialities in management were moderate before they attended the development project. However, their potentialities in management after the development project were increased from moderate to high level in production, human resource, marketing except finance which was moderate increased. This study could create strategy to develop the potentialities in marketing management concerning enlarge the channel of distribution ofthese 2 groups . They learned and created the webpage on Facebook under the name of “KhongdeeTumbonHuaysaiSankhampengdistriect, Chiang Mai”. This webpage may be useful and helpful to publicize their products and help people to know their products wildly.