หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การจัดการความรู้ทางการตลาดเพื่อพัฒนากลุ่มทอผ้าหมู่ 6 บ้านดงเจริญชัย อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : เจิมขวัญ รัชชุศานติ
NRCT-16-MGT-16-53
รูปหน้าปก