หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การจัดการการเรียนรู้ในการบูรณาการการสื่อสารของชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
NRCT-15-MGT-15-53
รูปหน้าปก