หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การจัดการการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : กาญจนา สุระ
NRCT-14-MGT-14-53
รูปหน้าปก