หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : วีระศักดิ์ สมยานะ
NRCT-13-MGT-13-53
รูปหน้าปก