หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : พิมพ์ชนก สุวรรณศรี
827-60-SCI-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านการพัฒนาแอพพลิเคชัน และ 3) เพื่อวิเคราะห์ผลความพึงพอใจในตัวแอพพลิเคชัน โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยวคนไทย ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แอพพลิเคชันในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 2) แบบประเมินคุณภาพแอพพลิเคชันในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจแอพพลิเคชันในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้ 1) ได้แอพพลิเคชันนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาสำหรับใช้งานบนสมาร์ตโฟนด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ซึ่งมีกระบวนการพัฒนา 7 ขั้นตอน มีการแบ่งเป็นหมวด คือ วัด สถานที่ท่องเที่ยว ที่พักและโฮมสเตย์ รวมทั้งมีการนำเสนอเส้นทางจากจุดที่ผู้ใช้แอพพลิเคชันอยู่ไปยังสถานที่ที่เลือกนั้น 2) คุณภาพของแอพพลิเคชันเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยทำการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ซึ่งทำการประเมินคุณภาพแอพพลิเคชันด้านเนื้อหา และ ประเมินคุณภาพแอพพลิเคชันด้านการพัฒนา พบว่า แอพพลิเคชันมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และ แอพพลิเคชันมีคุณภาพด้านการพัฒนาอยู่ในระดับดี ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 3) ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชันเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ผลความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชันในระดับความพึงพอใจมาก ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21

Abstract
-