หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ไพรสันต์ สุวรรณศรี
822-60-SAT-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์นาเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์นาเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคคลทั่วไป และ บุคคลที่สนใจ ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เว็บไซต์นาเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) แบบประเมินการใช้เว็บไซต์นาเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้ 1) ได้เว็บไซต์ในการนาเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ซึ่งมีการนาเสนอประวัติชุมชนวัดศรีสุพรรณที่ประกอบไปด้วย แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นแหล่งที่มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาในการทาเครื่องเงิน และ เครื่องเขิน ข้อมูลปราชญ์ในชุมชน รวมทั้งข้อมูลสถานที่ที่สาคัญในชุมชน 2) ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์เฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

Abstract
This research aims to develop a website for presenting Lanna’s local wisdom on handicraft in the area of Wat Sri Supan (Wuai Lai), Meaung District, Chiang Mai Province and to evaluate the use of the website of general persons on knowledge, realization, and satisfaction towards the use of this website. The sample group was 50 ordinary people and anyone interested living in the area of Meaung District, Chiang Mai Province. Tools used in this research were: 1) a website presenting Lanna’s local wisdom on handicraft in the area of Wat Sri Supan (Wuai Lai), Meaung District, Chiang Mai Province; and 2) Assessment Form on the Use of the Website. The results were as follows: 1) a website presenting Lanna’s local wisdom on handicraft in the area of Wat Sri Supan was obtained for presenting history of Wat Sri Supan community consisted of community’s learning sources helping to conserve local wisdom on silverware and lacquer, data on community’s local philosophers and some important places; 2) Satisfaction towards the use of this website was averaged at 4.14, considered as a high satisfactory level.