หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบท และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : กาญจนา สุระ
NRCT-12-MGT-12-53
รูปหน้าปก