หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ปัญหาและการจัดการน้ำ ในชุมชน เทศบาล เมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : จุฬาวลี มณีเลิศ
814-60-SCI-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำ 3) เพื่อประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำ จำนวน 5 คน และกลุ่มผู้ใช้สำหรับทดลองใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบบประเมินประสิทธิภาพระบบ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำ 7 จุด คุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่มีค่าความขุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำผิวดิน อุณหภูมิน้ำเป็นช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตของพืชน้ำและสัตว์น้ำ ความเร็วของกระแสน้ำต่ำเกินไปทำให้เกิดการตกตะกอนทับถมของตะกอน แม่น้ำตื้นเขิน และอาจทำให้น้ำเน่าเสียได้หากมีความขุ่นจนพืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ มีค่าพีเอชอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำผิวดิน ปริมาณของออกซิเจนละลายน้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำผิวดิน โดยภาพรวมคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี 2) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำที่พัฒนาขึ้น สามารถจัดเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำในแต่ละพื้นที่ และสามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในรูปแบบของแผนที่ และเผยแพร่ระบบสารสนเทศสู่ชุมชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้งานระบบสามารถสืบค้นข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลรายงานคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำในพื้นที่อาศัยได้สะดวก 3) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.55, S.D. = 0.52 ) และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยภาพรวมความ พึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( = 3.92, S.D. = 0.63 ) แสดงว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานได้

Abstract
-