หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การจัดการความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : เติมพันธ์ บุญมาประเสริฐ
NRCT-11-MGT-11-53
รูปหน้าปก