หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
NRCT-10-MGT-10-53
รูปหน้าปก