หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพทางการบัญชีและการเงินแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : พุทธมน สุวรรณอาสน์
NRCT-9-MGT-9-53
รูปหน้าปก