หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การจัดการความรู้การบริหารการผลิตแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : สุวลักษณ์ อ้วนสะอาด
NRCT-8-MGT-8-53
รูปหน้าปก