หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การจัดการความรู้ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : เดชวิทย์ นิลวรรณ
NRCT-7-MGT-7-53
รูปหน้าปก