หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัดเย็บ บ้านดอกแดง ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : เดชวิทย์ นิลวรรณ
NRCT-6-MGT-6-53
รูปหน้าปก