หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การเรียนการสอนแบบเน้นปฏิบัติงาน เพื่อการเรียนไวยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

หัวหน้าโครงการ : ธีรพงศ์ ฤทธิพรหม
753-59-HUSO-CMRU
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง การเรียนการสอนแบบเน้นปฏิบัติงาน เพื่อการเรียนไวยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเครื่องมือและพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์โครงสร้างภาษาอังกฤษ แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติงาน 2)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนบททดสอบก่อนและหลังเรียนจากการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) แผนการสอนที่ใช้กิจกรรมแบบเน้นภาระงานที่เป็นไปตามกาหนดของรายละเอียดวิชา(มคอ.3) รายวิชา ENG 1214 ไวยากรณ์อังกฤษพื้นฐาน ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 2) ชุดสื่อการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรมทั้งหมด 8 บทเรียน 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ ที่ใช้วัดความรู้เกี่ยวกับการวิจัย หลังจากผ่านการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน ผลของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ผลจากการทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการเรียนแบบเน้นปฏิบัติงาน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังจากการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมแบบเน้นปฏิบัติงาน ผลสอบหลังเรียนของนักศึกษามีค่าสูงกว่าผลสอบก่อนเรียน โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.21

Abstract
The Purposes of the study were to: 1) develop an Basic English grammar activity through task-based learning, and 2) investigate the students’ achievement by using Pre-test and Post-test. The sample of the study consisted of 55 first-year students, majoring in English. The research instruments used for collecting data were English grammar activities with eight lesson plans and a pre-post English grammar test. The data were statistically analyzed by mean, standard deviation, t-test for samples. The results of this study indicated that the Basic English grammar proficiency of the first-year students learned through task-based learning after the trial was significantly higher than before using the task-based learning at the level of 7.21.