หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือด้วยการจัดการความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา : กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

หัวหน้าโครงการ : ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ
NRCT-5-MGT-5-53
รูปหน้าปก