หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบรรจุถุงกระดาษของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : จิรวรรณ บุญมี
743-59-MGT-CMRU
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบรรจุถุงกระดาษของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไป พฤติกรรมการซื้อ ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการซื้อ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการซื้อเครื่องดื่มบรรจุ ถุงกระดาษของผู้บริโภคเครื่องดื่มบรรจุถุงกระดาษในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 450 ราย ณ. กิจการที่จำหน่ายเครื่องดื่มบรรจุถุงกระดาษ ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 15 แห่ง ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีสถานภาพโสด เป็นกลุ่มคนทำงานมากกว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือต่ำกว่า และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ซื้อเครื่องดื่มบรรจุถุงกระดาษครั้งละ 1 ถุง และซื้อเพื่อบริโภคเอง โดยเห็นว่าระดับราคาในปัจจุบันเหมาะสมแล้ว สำหรับระดับราคาเครื่องดื่มบรรจุถุงกระดาษที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสม คือ ถุงละ 25 บาท รายการส่งเสริมการขายที่ต้องการ คือ สะสมยอดซื้อเพื่อแลกรับเครื่องดื่ม กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ซื้อเครื่องดื่มบรรจุถุงกระดาษจากร้านทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจง และมีพฤติกรรมการซื้อในครั้งต่อไปจากร้านใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวก ส่วนใหญ่ซื้อเครื่องดื่มสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ประเภทของเครื่องดื่มที่นิยมซื้อ คือ ผลิตภัณฑ์จากชา รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์จากกาแฟ สำหรับวันที่ซื้อ ฤดูกาลที่ซื้อ และช่วงเวลาที่ซื้อเครื่องดื่มบรรจุถุงกระดาษนั้นไม่แน่นอน บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกร้านจำหน่าย คือ ตนเอง และพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาซื้อ คือ รถจักรยานยนต์ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม 3 อันดับแรก คือ คุณภาพ ปริมาณ และ รสชาติของเครื่องดื่ม ปัจจัยด้านผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม 3 อันดับแรก คือ มนุษย์สัมพันธ์ของเจ้าของกิจการหรือพนักงาน ความรวดเร็วในการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ ปัจจัยด้านกิจการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม 3 อันดับแรก คือ ความสะดวกในการเดินทาง ทำเลที่ตั้งของร้าน และความสะอาดภายในร้าน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการซื้อเครื่องดื่มบรรจุถุงกระดาษ ได้สมการถดถอยโลจิสติคทวิพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสที่จะซื้อในปริมาณครั้งละ 1 ถุง และมากกว่าครั้งละ 1 ถุง ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้ Z = -4.784 + 0.877 (อาชีพ) + 1.083 (คุณภาพของเครื่องดื่ม) – 0.828 (มนุษย์สัมพันธ์ของเจ้าของกิจการหรือพนักงาน) + 0.952 (ทำเลที่ตั้งของร้าน) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต่อรูปแบบการซื้อเครื่องดื่มบรรจุถุงกระดาษ ได้สมการถดถอยโลจิสติคทวิพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการซื้อจากร้านทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง และ ซื้อแบบเฉพาะเจาะจงร้าน ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้ Z = -3.993 + 0.046 (อายุ) + 1.113 (ความสดใหม่ของเครื่องดื่ม) – 0.802 (คุณภาพการให้บริการ ) – 1.019 (กิริยามารยาทของเจ้าของกิจการหรือพนักงาน) + 1.795 (สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของร้าน)

Abstract
The objective of this investigation was to examine the general characteristics of consumers, buying behavior and factors influencing quantity and purchasing patterns of beverage in the paper bag package of consumers. The data were collected by using a constructed questionnaire with 450 samples from 15 beverage selling businesses in Muang District, Chiang Mai Province. It was found that most respondents were females, aged between 21 and 30 years old, and single. There were more working people than students and their monthly income was 5,000 baht or lower. Their education was mostly at the bachelor degree level. The respondents’ purchase was one bag per time for their own consumption. They thought that the current selling price was appropriate to buy and the most suitable price was 25 baht while the marketing promotion was to collect the sales volume for an exchange of a new drink. They could buy the beverages from any shops and the next purchasing place depended on their convenience. The frequency of their purchase was twice a week and the most popular cold drinks were tea and coffee respectively; however, dates, seasons and times to buy the beverages were not definite. The influencing individual for buying decision was the consumers themselves and the motorcycle was the most selective vehicle as a mode of transportation to buy the drinks. The first three product factors for the buying decision were quality, quantity and taste of the beverage respectively. The first three entrepreneur factors were human relationship of owners or staffers, speed and quality of service, while the first three business–operating factors were convenience for their purchase, location of the business, and shop cleanliness. The results in analyzing the factors influencing the buying quantity of the beverage in the binary logistic regression equation affecting a purchasing opportunity per piece or more with the 0.05 significant level are as follows: Z = -4.784 + 0.877 (occupation) + 1.083 (beverage quality) – 0.828 (human relationships of owners and staff) + 0.952 (shop’s location) The results in analyzing the factors influencing the purchasing patterns of the beverage in the binary logistic regression equation affecting purchasing patterns from specific and non-specific shops with the 0.05 significant level are as follows: Z = -3.933 + 0.046 (age) + 1.113 (freshness of beverage) – 0.802 (service quality) - 1.019 (courtesy of owners or staff) + 1.795 (privilege of membership)